Billetsalg


Vil du være blandt de første til at få besked, når billetkøen åbner - kan du skrive dig op til Dining Weeks nyhedsbrev eller holde dig opdateret på vores Facebook side.

Når du har skrevet dig op i billetkøen, modtager du en mail som giver dig adgang til at købe billetter før vi åbner op for det officielle billetsalg.

Billetter til French Dining Week koster 225 kr. + 26 kr. i billetgebyr pr. person for en tre-retters menu.

Spørgsmål og svar til billetkøen

Hvad er Dining Weeks billetkø? 
Vi har oplevet, at interessen for billetter til Dining Week er så overvældende, at vores servere gik ned. Derfor har vi oprettet en kø til billetkøberne for at gøre det nemmere og mere behageligt at købe billetter.

Hvorfor er tidspunktet for åbning af køen ukendt?
Det er ganske enkelt for at undgå, at vores systemer går ned.

Hvad betyder det at blive skrevet op i billetkøen? 
Når du skriver dig op i køen, får du tildelt et tidspunkt, hvor du kan købe billetter. Tidspunktet modtager du via e-mail. Du skal med andre ord have en gyldig e-mail-adresse for at kunne skrive dig op. Der vil ikke blive uddelt tidspunkter meget tidligt eller meget sent på dagen – du skal jo også have lov at sove :)

Du kan købe alle de billetter, du vil, og der er ingen begrænsning på den tid, du kan bruge, når dit booking-tidspunkt først er kommet. Bare husk at købte billetter ikke kan ændres eller refunderes.

Hvornår er det så min tur?
Vi sender dig en e-mail med dit unikke købslink og tidspunktet, hvor dette link er aktivt til billetkøb.
Vær opmærksom på, at tidspunktet er vejledende, og at vi forbeholder os retten til at udskyde dit tidspunkt i tilfælde af tekniske problemer. Dette får du besked om, når du klikker på linket.
Dit tidspunkt er et fra-tidspunkt. Har du ikke mulighed for at købe billet på lige præcist det tidspunkt, kan du bare gøre det senere, når det passer dig.

Hvad hvis jeg ikke modtager en e-mail?
Får du af tekniske årsager ikke en e-mail tilsendt, kan du indtaste din e-mail igen og få tilsendt det samme link. Husk at tjekke din spam/junk-folder, hvis du ikke har modtaget en mail i din indbakke inden for 1 time.

Hvad nu hvis jeg har smidt min e-mail væk?
Hvis din e-mail med købslinket er forsvundet,  skal du blot indtaste din e-mail igen, så gensender vi e-mailen til dig. Du mister ikke dit nummer i køen. Alt dette er forudsat, at du har tastet din e-mail-adresse korrekt i første omgang. Ellers kan vi ikke hjælpe dig.

Hvor mange billetter må jeg købe? 
Du skal kun skrive dig op i køen én gang, og så har du adgang til alle de billetter, du skal bruge - og på flere forskellige dage, hvis du har lyst til det. Du kan købe alle de billetter, du ønsker, så længe det er fra samme pc/smartphone/tablet. Men husk kun at købe det, du har brug for, for billetter refunderes ikke og kan ikke ændres.

Er der billetter nok til alle i køen? 
Der er rigtig mange billetter til salg, det er dog ikke en garanti for, at der er billetter til alle i køen. Så dit kønummer er vejledende, og vi tager forbehold for udsolgt, inden køen er afviklet.
Vi kan desværre ikke garantere, at alle restauranter er klar til at gå i salg fra start januar, eller at din favoritrestaurant ikke er udsolgt.

Hvornår ender køen? 
Dem, der er skrevet op i køen, vil få mulighed for at købe billetter før vi åbner op for det officielle salg. Når køen er afviklet, vil salget blive frigivet for almindeligt salg via Dining Weeks hjemmeside. Mens køen til billetsalget er i gang, kan man stadig sikre sig en plads i køen, inden salget frigives til alle.

Hvad skal jeg være ekstra opmærksom på? 
Når du først har fået linket og dit tidspunkt tilsendt, så husk at linket kun kan bruges fra én computer og ikke fra flere enheder (iPads, iPhones etc.)

Hvad hvis jeg ikke ønsker at købe billetter alligevel? 
Hvis du alligevel ikke ønsker at købe en billet til Dining Week men har fået tilsendt en e-mail, lader du bare være med at bruge dit tildelte link.

Hvis jeg har købt gavekort til Dining Week har jeg så automatisk en plads i køen?
Nej, hvis du har købt gavekort skal du stadig skrive dig op i køen for at få adgang før billetsalget åbner for alle andre. 

Generel hjælp

Nedenfor kan du få svar på stort set alle spørgsmål om Dining Week

Jeg har ikke modtaget mine købte billetter på email 
Tjek dit spamfilter eller få dine billetter gensendt her.

Er der gebyrer ved køb af billetter?
Ja, der tages 26 kr. i gebyr pr. billet.
Du kan se de gældende gebyrer på madbillets hjemmeside her.

Kan I udskrive eller fremsende billetterne for mig?
Nej, det kan vi desværre ikke.

Kan man nøjes med at fremvise billetter på sin telefon/tablet?
Ja, under French Dining Week 2019 kan billetter fremvises på telefon, tablet osv. og skal ikke nødvendigvis medbringes i print.

Jeg har allerede billetter og vil gerne have en eller flere ekstra gæster med? 
Det kan desværre ikke lade sig gøre at tilføje flere gæster til din bestilling. Ønsker du for eksempel at sidde sammen med venner eller familie SKAL billetterne bestilles samlet i én ordre. Billetterne kan ikke ændres efter køb, og vi kan ikke tilføje ekstra billetter til en eksisterende ordre.

Kan restauranternes menuer ændres?
Menuen er fastlagt, og der kan ikke foretages ændringer. Vi kan desværre ikke lave specielle menuer til allergikere eller kræsne munde.
Vi håber på, at vi med et bredt udbud af restauranter kan tilbyde en lækker menu, der passer netop dine smagsløg. Restauranterne kan ved leverandørsvigt og lignende være nødt til at skifte enkelte råvarer ud i menuen.
Bemærk at enkelte restauranter udbyder vegetarmenuer. Dette skal bestilles, når du køber billetterne.

Vinmenu
Nogle restauranter udbyder også vinmenuer når du køber din French Dining Week billet. Du kan også købe vinmenuen på restauranten.

Hvilke tidspunkter kan man spise på?
Restauranterne bestemmer hvilke tidspunkter du kan ankomme. Du kan se tidspunkterne ved at søge under den restaurant, du gerne vil besøge.
BEMÆRK at du har bordet i et begrænset tidsrum. Det kan variere fra restaurant til restaurant, men alle kører typisk med flere "seats" på en aften, så der kan komme flere gæster og få en Dining Week-oplevelse.

Skal børn købe billet?
Ja, alle der skal spise med og bruge en stol i restauranterne - voksen som barn - skal købe billet. 

Ticket sale


If you want to be among the first that are informed when the queue for the tickets opens - sign up for Dining Weeks newsletter or stay updated at our Facebook  page.

When you have signed up for the queue, you will receive an email that gives you access to buy tickets before we open the official ticket sale.

Tickets for French Dining Week cost 225 DKK + 25 DKK in ticket fee per. person for a three-course menu.

Questions and answers about the queue for tickets

What are Dining Weeks queue for the tickets?
We have experienced that the interest for the tickets to Dining Week is so overwhelming that our servers went down. Therefore we have created the queue for the tickets to make it easier and more comfortable to buy tickets.

Why is the time for the queue for the tickets opening unknown?
It is simply to avoid that our systems crash.

What does it mean to be signed up for the queue for the tickets?
When you sign up for the queue for the tickets, you get assigned a time when you can buy tickets. You receive your assigned time by e-mail. In other words, you need a valid email to sign up. The assigned times for purchasing tickets will not be very early or very late of the day - you must be allowed to sleep :)

You can purchase the number of tickets you want and there is no time limit on your purchases when your access is granted. Your purchased tickets cannot be altered or refunded.

When is it my turn then?
We will send you an e-mail with your unique purchase-link and a assigned time from when this link is valid for the ticket sale.
Be aware of the assigned time is guiding and that we keep the rights to postpone your time in case of technical problems. You will be notified about this when you click on the link.
Your assigned time is a from-time. Are you not able to buy the tickets at this exact assigned time, you can do it whenever it suits you later on.

What if I do not receive an email?
If you do not receive the email because of technical issues you can always write your email again and receive the same link. Remember to check your spam/junk folder, if you have not received the e-mail within an hour in your inbox.

What if I have lost my email?
If your e-mail with the purchase-link has vanished, you can always write your e-mail again and then we will resend the e-mail to you. You do not lose your number for the queue for the tickets. This is provided that you have written your e-mail correctly in the first place. Otherwise, we cannot help you then.

How many tickets can I buy?
You only have to sign up for the queue for the tickets once to have access to all the tickets you need - and on several days if you feel like it. You can purchase as many tickets as you want as long as it is from the same pc/smartphone/tablet. But remember to only buy the number of tickets that you need as the tickets cannot be refunded or changed.

Are there tickets enough for everybody in the queue?
There are a lot of tickets for sale, but there is no guarantee that there are tickets enough for everyone in the queue. Your number for the queue for the tickets is indicative and we take reservations for sold out before the queue is settled.
Unfortunately, we cannot guarantee that all the restaurants are ready for the ticket sale from the beginning of January or that your favorite restaurant is sold out.

When does the queue for the tickets end?
Those who have signed up for the queue for the tickets will get the opportunity to buy tickets before we open the official sale. When the queue is settled, the sale will be released to regular sale via Dining Week’s website. While the queue for the ticket sale is running, you can still secure a spot in the queue before the sale is released for everyone.

What do I have to pay extra attention to?
When you have received the link and time, remember that the link only can be used from one computer and not from several units (iPads, iPhones etc.)

What if I do not want to buy tickets anyway?
If you do not want to buy a ticket for Dining Week but have received an e-mail, you just leave the assigned link.

Do I automatically have a spot in the queue for the tickets if I have bought a gift card for Dining Week?
No, you still have to sign up for the queue for the tickets to get access to the presale before it opens for everybody else, even though you have bought a gift card.

Help in generel

Below you can get answers on almost every question about Dining Week.

I have not received my tickets by email
Check your spam filter or get your tickets resent here.

Are there any fees when the purchase of tickets?
Yes, there is a 26 DKK fee per ticket.
You can see the applicable fees at madbillets website here.

Can you print or send the tickets for me?
No, unfortunately, we cannot.

Can you settle for showing the tickets on my phone/tablet?
Yes, during French Dining Week 2019 the tickets can be displayed on a phone, tablet etc. and does therefore not have to be brought printed.

I already have tickets but wants one or more extra guest along?
Unfortunately, you cannot add more guests to your order. If you want to sit together with friends or family the tickets HAVE TO be bought in the same order. The tickets cannot be changed after purchase and we cannot add extra tickets to an existing order.

Can the restaurant’s menus be changed?
The menu is settled and there cannot be made any changes. Unfortunately, we cannot make special menus for allergic or discerning mouths.
We hope that with a wide selection of restaurants we can offer a delicious menu that fits your taste buds. The restaurants can from supplier failure and similar have to change a few ingredients in the menu.
Notice that some restaurants offer vegetarian menus. This need to be ordered when you buy the tickets.

Wine menu
Some restaurants also offer wine menus when you buy your Dining Week ticket. You can also buy the wine menu at the restaurant.

What times can you eat at?
The restaurants decide what times you can arrive. You can see the times by searching under the restaurant you would like to visit.
NOTICE that you have the table in a limited period of time. It can vary from restaurant to restaurant but all usually have more “seats” at one night, so that other guests can have the Dining Week-experience.

Do children have to buy tickets?
Yes, everyone that is going to eat and use a chair in the restaurant - adult as a child - have to buy a ticket.
Følg Lillet på Instagram