Nordens største restaurantfestival
Om Dining Week uge 7
 
I Uge 7 samler Dining Week en lang række restauranter i hele landet, som alle tilbyder en 3-retters menu til en fast, god pris. Derudover tilbyder udvalgte restauranter en 10-serverings menu. Dining Week er en unik mulighed for at gå på opdagelse i de danske restauranter og få prøvet nogle nye og anderledes restauranter, som du normalt ikke ville prøve.

Dining Week opstod på baggrund af finanskrisen og havde til formål at hjælpe de danske restauratører i gang igen. Selvom det var kedelige omstændigheder dengang, affødte det et folkekært koncept, som har skabt meget glæde i årenes løb.
 
Dining Week har ikke mistet sin relevans over årene - tværtimod. Coronakrisen og diverse nedlukninger ramte restauranterne hårdt, og Dining Week er igen blevet  et koncept, der er med til at hjælpe restauranterne tilbage på benene og gæsterne tilbage til bordene. 
Alt sammen under kontrollerede forhold og på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde selvfølgelig.

Under Dining Week uge 7 kan du vælge en tre-retters  menu hos de deltagende restauranter til en fast pris. På et udvalg af restauranterne kan du ekstraordinært vælge 10 serveringer. 
Prisen for tre retter er 225 kr. (+ 26 kr. i gebyr), og prisen for 10 serveringer er 525 kr. (+ 26 kr. i gebyr).
 
Dining Week uge 7 løber i ti dage fra fredag den 11. februar til søndag den 20. februar 2022.

Historien om Dining Week


Dining Week-konceptet opstod på baggrund af finanskrisen og havde til formål at hjælpe de danske restauratører i gang igen. Idéen var at få danskerne ud at spise og samtidig hjælpe de københavnske restauratører til flere gæster i vinterferien - også kaldet uge 7 - som på daværende tidspunkt var den mest stille uge på hele året i restaurationsbranchen. 

Med et simpelt koncept om at samle en lang  række restauranter i København, som alle tilbød en 3-retters menu til en fast pris uanset restaurant og tidspunkt, blev Dining Week med det samme en populær begivenhed. Faktisk er konceptet blevet så populært, at Dining Week år for år har trukket et større og større publikum til og har spredt sig til hele landet. Det betyder, at når der i dag afholdes restaurantfestival i uge 7, spiser mere end 100.000 gæster med på de mere end 200 deltagende restauranter fordelt over mere end 50 byer i hele Danmark.

Det har forvandlet uge 7 til årets mest travle uge for restauratørerne, som til hver Dining Week står skulder ved skulder for at vise gæsterne deres håndværk og livsværk - og med et ønske om at holde liv i og dyrke den danske restaurantkultur. 

Populariteten fra både restauranter og gæster har betydet at vi nu afholder Dining Week både i uge 7 og uge 42.

For gæsterne er Dining Week en unik mulighed for at gå på opdagelse i de danske restauranter og få nogle gode madoplevelser, som de ellers ikke ville få til dagligt. Således er Dining Week blevet en folkekær tradition, et socialt samlingspunkt og en årligt tilbagevendende begivenhed, som de færreste vil gå glip af.
Dining Week er arrangeret af Foodmovers, som sørger for at samle alle restauranter og menuer på ét sted, så du har overblikket og let kan udvælge dine favoritter. Copenhagen Food er med til at præsentere programmet. 

The biggest restaurant festival in Scandinavia
About Dining Week week 7

In Week 7, Dining Week brings together a wide range of restaurants across the country, all of which offer a 3-course menu at a fixed, good price. In addition, some restaurants offer a 10-course menu. Dining Week is a unique opportunity to explore the Danish restaurant scene and try some new and different restaurants that you would not normally visit.

Dining Week arose in the wake of the financial crisis and aimed to help the Danish restaurateurs get going again. Although it was far from ideal circumstances at the time, it spawned a popular concept that has created much joy over the years.

Dining Week has not lost its relevance over the years - on the contrary. The corona crisis and various lockdowns hit the restaurants hard, and Dining Week has once again become a concept that helps the restaurants get back on their feet and the guests back to the tables.
Everything takes place under controlled conditions and in a healthy manner of course.

During Dining Week, you can choose a three-course menu at the participating restaurants at a fixed price. At a selection of restaurants you can exceptionally choose 10 servings.
The price for three dishes is DKK 225 (+ DKK 26 in fee), and the price for 10 servings is DKK 525 (+ DKK 26 in fee).

Dining Week Week 7 runs for ten days from Friday, February 11th to Sunday, February 20th, 2022.

The history of Dining Week

The Dining Week concept arose as a reaction to the financial crisis and aimed to help the Danish restaurateurs get going again. The idea was to get the Danes to eat out and at the same time help the Copenhagen restaurateurs to more guests during the winter holidays - also called week 7 - which at that time was the quietest week of the whole year in the restaurant industry.

With a simple concept of bringing together a large number of restaurants in Copenhagen, all of which offered a 3-course menu at a fixed price, Dining Week immediately became a popular event. In fact, the concept has become so popular that year after year, Dining Week has attracted a larger and larger audience and has spread to the entire country. This means that today, Dining Week attracts  more than 100,000 guests, and more than 200 participating restaurants, in more than 50 cities throughout Denmark.

It has turned week 7 into the busiest week of the year for the restaurateurs, who at each Dining Week stand shoulder to shoulder to show guests their crafts and life's work - with a  common desire to keep alive and cultivate the Danish restaurant culture.

The great interest from both restaurants and guests has meant that  Dining Week now takes place both in week 7 and week 42.

For guests, Dining Week is a unique opportunity to explore the Danish restaurants and get some good dining experiences that they would not otherwise get. Thus, Dining Week has become a popular tradition, a social gathering point and an annual event that few will miss.
Dining Week is arranged by Foodmovers, who are responsible for gathering all the restaurants and menus in one platform, so you can have the full overview and easily select your favourites. Copenhagen Food join in on presenting the program.